Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dyrektywy i rozporządzenia UE

DYREKTYWY I ROZPORZĄDZENIA UE

Na niniejszej stronie BIP znajdują się jedynie numery oraz nazwy rozporządzeń i dyrektyw, a pełną ich treść znajdziecie Państwo na stronie internetowej Głównej Inspekcji Weterynaryjnej.

Główna Inspekcja Weterynaryjna - dyrektywy i rozporządzenia UE http://www.wetgiw.gov.pl/przepisy_wet/
Dyrektywy/dyrektywy_index.html
 
 HORIZONTAL LEGISLATION
68/361/EEC Stały Komitet Weterynaryjny
85/73/EEC Finansowanie kontroli weterynaryjnej
89/662/EEC Weterynaryjna kontrola I/C/ produktów
89/608/EEC Wzajemna pomoc – współpraca służb weterynaryjnych
90/424/EEC Weterynaryjny fundusz wydatków
90/425 Weterynaryjna kontrola I/C/ żywych zwierząt
91/398/EEC Dotycząca systemu ANIMO
91/496 Weterynaryjna kontrola T/C/ żywych zwierząt
92/102/EEC Identyfikacja i rejestracja zwierząt
92/438/EEC Systemy informatyczne dla potrzeb weterynaryjnej kontroli importu
96/93 Certyfikacja Weterynaryjna
97/20 System identyfikacji bydła
97/78/EEC Weterynaryjna kontrola T/C/ produktów
97/579/EC Weterynaryjny Komitet Naukowy
98/235/EEC Weterynaryjny Komitet Doradczy
00/1760 Znakowanie mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz anulujące Rozporządzenie Rady (UE) nr 820/97
 DYREKTYWY HANDLOWE
64/432/EC Bydło świnie I/C AH
64/433/EC Świeże mięso I/C PH
71/118/EC Mięso drobiowe I/C PH
72/461/EC Świeże mięso I/C – AH
72/462/EC Żywe zwierzęta, bydło, owce, kozy, świnie, świeże mięso, produkty mięsne z parzystokopytnych i koniowatych T/C – AH – PH
77/99/EC Produkty mięsne I/C – PH
80/215/EC Produkty mięsne I/C – AH
88/407/EC Nasienie bydła I/C – T/C AH
89/437/EC Produkty jajeczne P/M – PH
89/556/EC Zarodki bydlęce I/C T/C AH
90/426/EC Konie I/C T/C AH
90/429/EC Nasienie knurów I/C T/C AH
90/539/EC Drób i jaja wylęgowe I/C T/C AH
90/667/EC Odpady PM/AH
91/67/EEC Produkty akwakultury
91/68/EC Owce i kozy
91/492/EC Mięczaki
91/493/EC Produkty rybne
91/494/EC Mięso drobiowe
91/495/EC Mięso królików i zwierząt dzikich
92/45/EC Mięso zwierząt dzikich
92/46/EC Mleko surowe, obrabiane termicznie, produkty mleczne
92/65/EC Zwierzęta w ogrodach zoologicznych, naczelne, zwierzęta futerkowe, zające, pszczoły, ptaki, zwierzęta towarzyszące, koty, psy, nasienie i zarodki innych zwierząt
92/118/EEC Balai
94/65/EEC Mięso mielone, elementy mięsne, przetwory mięsne
 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH
73/53 Choroba pęcherzykowa świń AH
77/96/EEC Włośnica
77/391/EEC Gruźlica, Bruceloza, Enzootyczna Białaczka Bydła
78/52/EEC Plany zwalczania TB, Brucelozy
80/217/EEC Klasyczny pomór świń
80/778/EEC Dyrektywa wodna
80/1095/EEC Klasyczny pomór świń – plany zwalczania
82/400/EEC Gruźlica, Bruceloza, Enzootyczna Białaczka Bydła – zwalczanie
82/894/EEC System powiadamiania ADNS
85/511/EEC Pryszczyca
88/409/EEC Higiena mięsa i opłaty za Inspekcję
89/531/EEC EC liasono lab. Do identyfikacji pryszczycy
90/423/EEC Pryszczyca
90/638/EEC Kryteria zwalczania i monitoringu chorób
90/218/EEC BST
91/271/EEC Zużyta woda miejska
92/35/EEC AHS
92/40/EEC Grypa ptasia
92/48/EEC Higiena na pokładach statków rybackich
92/66/EEC Choroba Newcastle
92/117/EEC Zoonozy
92/119/EEC Exotic diseases + S.V.D.-AH
92/188/EEC Syndrom oddechowo rozrodczy świń
93/53/EEC Choroby ryb
93/140/EEC Pasożyty w produktach rybnych
95/70/EC Choroby mięczaków
96/22/EC Zakaz stosowania tyreostatyków, niektórych hormonów i beta agonistów
96/23/EC Kontrola pozostałości w tkankach żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
98/272 W sprawie nadzoru epidemiologicznego w kierunku gąbczastych encefalopatii przenośnych oraz zmieniająca Decyzję 94/474/WE
99/534 W sprawie środków dotyczących przetwarzania niektórych odpadów zwierzęcych w celu ochrony przed zakaźną chorobą gąbczastego zwyrodnienia mózgu, poprawiająca Decyzję Komisji nr 97/735/UE
00/766 Dotycząca pewnych środków ochronnych mając na względzie gąbczaste encefalopatie przenośne oraz skarmianie białkami zwierzęcymi
00/764 W sprawie badań bydła na obecność gąbczastej encefalopatii bydła i zmiany decyzji 98/272/WE w sprawie nadzoru epidemiologicznego przenośnych gąbczastych encefalopatii
00/556/EC Zmieniająca dyrektywę Rady nr 82/894/EWG dotyczącą powiadamiania o przypadkach chorób zwierzęcych zaobserwowanych na terytorium Wspólnoty
00/418 Regulująca stosowanie materiału stanowiącego ryzyko ze względu na gąbczaste encefalopatie przenośne oraz zmieniająca Decyzję 94/474/EC
00/374 Zmieniająca Decyzję 98/272/EC dotyczącą nadzoru epidemiologicznego w kierunku gąbczastych encefalopatii przenośnych
01/999 Zapobieganie, zwalczania oraz likwidacji pewnych zakaźnych encefalopatii gąbczastych
01/25 Zakazująca stosowania pewnych zwierzęcych produktów ubocznych w żywieniu zwierząt
01/09 Dotycząca środków kontrolnych wymaganych do wdrożenia Dyrektywy Rady 2000/766/WE dotyczącej pewnych środków ochronnych mając na względzie gąbczaste encelofalopatie przenośne oraz skarmianie białkami zwierzęcymi
01/1326 ustanawiające środki przejściowe w celu umożliwienia przejścia do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 999/2001 ustanawiającego przepisy w zakresie zapobiegania, zwalczania oraz likwidacji określonych zakaźnych encefalopatii gąbczastych
 OCHRONA ZWIERZĄT (ANIMAL WELFARE)
86/609/EEC Zwierzęta laboratoryjne
88/166/EEC Kury nioski w hodowli bateryjnej
98/58/EC Dotycząca ochrony zwierząt hodowanych dla celów rolniczych
99/74/EC Ustalająca minimalne standardy służące ochronie kur niosek
91/629/EEC Utrzymywanie cieląt
91/630/EEC Utrzymanie świń
93/119/EEC Ubój zwierząt
95/29/EEC Transport – ogólnie
97/1255 Szczegóły nt. transportu
98/411 Transport drogowy
 ASPEKTY ZOOTECHNICZNE
77/504/EEC Bydło
87/328/EEC Bydło
88/661/EEC Świnie
89/361/EEC Owce i kozy
90/118/EEC Świnie czystej rasy
90/119/EEC Mieszańce świń
90/427/EEC Koniowate
90/428/EEC Konie sportowe
91/174/EEC Inne zwierzęta
94/28/EEC Wymagania hodowlane dla importowanych zwierząt żywych
 PRODUKTY SPOŻYWCZE
85/591/EEC Próbkowanie, analiza i monitoring żywności
86/363/EEC Pozostałości (pestycydy) w żywności pochodzenia zwierzęcego
89/397/EEC Inspekcja żywności
89/108/EC Żywność szybko zamrażana
89/396/EEC Oznaczanie numerów serii? Food lots
89/944 Dopuszczalne poziomy skażeń promieniotwórczych
90/642/EEC Pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego
90/2377 Maksymalne dopuszczalne poziomy skażeń w żywności pochodzenie zwierzęcego
92/59/EEC Ogólne bezpieczeństwo produktu
93/43/EEC Higiena żywności
93/99/EEC Kontrola żywności
94/36/EEC Barwniki w żywności
97/194 Zanieczyszczenia w żywności
00/1825 Znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego
 PASZE
70/373/EEC Analiza próbek
79/373/EEC Pasze złożone
82/471/EEC Niektóre produkty w paszach
93/113/EEC Encynis, mikroorganizmy w paszach
94/39/EEC Wykaz zastosowań art. paszowych przezn. do specjalnych celów żywieniowych zwierząt
95/53/EC Kontrola pasz
95/69/EC Zatwierdzanie zakładów
96/25/EC Pasze proste
96/51/EEC Dodatki do pasz
96/52/EEC Dodatki
99/29/EC Niepożądane substancje w żywieniu zwierząt
223-808 2003 przetworzone białko zwierzęce
223-809 2003 przetworzone białko zwierzęce
223-810 2003 przetworzone białko zwierzęce
223-811 2003 przetworzone białko zwierzęce
223-812 2003 przetworzone białko zwierzęce
223-813 2003 przetworzone białko zwierzęce
UTYLIZACJA
1774_02 przepisy zdrowotne związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie przeznaczonymi do spożycia przez ludzi
PRODUKTY DLA POTRZEB WETERYNARII I BIOTECHNOLOGII
81/852/EEC Testowanie weterynaryjnych produktów medycznych 
81/851/EEC Zbliżanie przepisów Państw Członkowskich odnoszących się do weterynaryjnych pr. medycznych
88/320/EEC Dobra praktyka laboratoryjna
90/167/EEC Pasze lecznicze
90/218/EEC BST zakaz
90/667/EEC Produkcja szczepionek i surowic
90/219/EEC Organizmy modyfikowane genetycznie
90/220/EEC Wprowadzanie do obrotu organizmów modyfikowanych genetycznie
91/412/EEC GMP of VMP
93/2309EEC Wydaw. zezwoleń, nadzór, agencja do spraw śr. med.
KWALIFIKACJE WETERYNARYJNE
78/1026/EEC Formal qual. Vet. Med.
78/1027/EEC Vet med study and vet profession
78/1028/EEC Advisory committee qual. Vet med.
MONITORING POZOSTAŁOŚCI U ZWIERZĄT ŻYWYCH I W PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
96/23 O środkach przyjętych dla monitorowania pewnych substancji i ich pozostałości u zwierząt żywych i w produktach pochodzenia zwierzęcego, uchylająca Dyrektywy 85/358/EEC i 86/469/EEC oraz Decyzje 89/187/EEC i 91/664/EEC
97/747 Ustalająca ilości i częstotliwość pobierania próbek, przewidzianych w Dyrektywie Rady 96/23/EC, dla monitorowania pewnych substancji i ich pozostałości w niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego
98/179 Określająca szczegółowe przepisy w sprawie oficjalnego próbkowania dla celów monitoringu niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych

Redakcja strony: Dyrektywy i rozporządzenia UERejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4518