Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowanie rekrutacyjne

Szczegółowe informacje dla osób poszukujących pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

Kto może ubiegać się o pracę w służbie cywilnej

Kandydaci do pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Katowicach przyjmowani są w otwartym i konkurencyjnym naborze.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r., nr 49, poz. 483 z późn. zm.) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. Jest obywatelem polskim,
 2. Korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 4. Posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Biuletyn Służby Cywilnej

Przyjmowane są tylko aplikacje na wolne stanowiska ogłoszone w Biuletynie Służby Cywilnej. Oferty osób na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Ta zasada ma na celu zapewnienie wszystkim kandydatom takich samych szans uzyskania informacji o istniejących w Urzędzie wolnych stanowiskach pracy i takie same możliwości złożenia aplikacji na każdy wakat.

Ponadto w Biuletynie znajdują się ogłoszenia o konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Nabór na te stanowiska ogłasza i organizuje Szef Służby Cywilnej, kierujący Urzędem Służby Cywilnej w Warszawie, al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. (022) 694 74 74.

Biuletyn Służby Cywilnej ukazuje się co dwa tygodnie - 1-go i 15-go dnia każdego miesiąca - i jest dostępny w ważniejszych bibliotekach publicznych oraz miejscach sprzedaży Dziennika Ustaw.

Z ogłoszeniami znajdującymi się w Biuletynie można także zapoznać się:

 • na stronie internetowej Urzędu Służby Cywilnej - http://www.usc.gov.pl/;
 • na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach - www.piw.katowice.pl
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach

Dzięki temu wszyscy potencjalni kandydaci mają równy dostęp do informacji o aktualnych wakatach w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.

Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w innych urzędach administracji rządowej

Ponadto wszelkie ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej oraz o wszystkich konkursach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej można uzyskać klikając na poniższe linki:

ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej

konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej

Linki te pochodzą ze strony internetowej Urzędu Służby Cywilnej - http://www.usc.gov.pl/.

Przebieg naboru

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w tymże ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty, najlepiej z dopiskiem na kopercie "oferta pracy w służbie cywilnej". Aplikacje dostarczone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie są uwzględniane. Jeśli dokumenty wysyłane są drogą pocztową to jako datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Wszyscy kandydaci, którzy spełniają konieczne wymagania formalne i dostarczyli stosowne dokumenty, biorą udział w dalszym naborze. Kandydaci są powiadamiani indywidualnie (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o terminie i miejscu obu etapów naboru.

W trakcie naboru z kandydatami przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, czasami piszą oni także test wiedzy czy też rozwiązują zadanie symulacyjne - w zależności od tego na jakie stanowisko przeprowadza się nabór i ilu jest kandydatów. Wszystkim kandydatom przyznawane są punkty według określonych kryteriów, takich samych dla wszystkich.

Kryteria te dzielą się na:

 • podstawowe i
 • dodatkowe.

Kryteria podstawowe są obowiązkowe przy każdym naborze i obejmują: wiedzę specjalistyczną, komunikatywność i autoprezentację.  Natomiast kryteria dodatkowe nie są obowiązkowe, pojawiają w przypadku niektórych stanowisk, tam gdzie potrzebne są szczególne kwalifikacje, wykraczające poza wiedzę specjalistyczną.

Propozycję zatrudnienia otrzymuje kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów.

Każdy z kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Inspektoracie, po zakończeniu naboru zostaje pisemnie i telefonicznie poinformowany o jego wynikach.

Każdy kandydat ma prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej naboru.

Po każdym zakończonym naborze Urząd umieszcza informację o wyłonionym kandydacie do zatrudnienia i wynikach procedury naboru na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy informacyjnej.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty, otrzymują je z powrotem po zakończeniu naboru, wraz z podaniem uzasadnienia, dlaczego ich aplikacja nie została wybrana.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje

Osobami mogącymi udzielić odpowiedzi na inne pytania lub wątpliwości dotyczące możliwości podjęcia pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Katowicach jest Pani Joanna Burliga. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod nr telefonu: (032) 257 20 74.

Redakcja strony: Postępowanie rekrutacyjneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3221